Buradasınız

2019 Yılı İçin Akaryakıt Alımı'na ait ihale ilanı

2019 Yılı İçin Akaryakıt Alımı'na ait ihale ilanı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez ve İlçe Birimleri Hizmetlerinde Kullanılan Taşıtlara 2019 Yılı İçin Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale 

Kayıt Numarası 1-İdarenin

: 2018/459187

a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:5 Kat:7 35250 MERKEZ KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

: 2324416753 - 2324839370

c) Elektronik Posta Adresi 

: imimd@izmirvdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, : 810,00 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 67.425,00 LT Motorin (Diğer)

türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Yüklenici Firmanın göstereceği akaryakıt istasyonlarından teknik şartnamede belirtildiği şekilde akaryakıt alımı gerçekleşecektir.

: 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı : İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7

yer

b) Tarihi ve saati

Konak-İZMİR

: 14.11.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise ; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi,

3)İstekliye EPDK dan bayilik yapmak üzere verilmişve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri açma ve izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik    açıdan    en    avantajlı    teklif    sadece    fiyat    esasına    göre  belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7 Konak-İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7/A K:7 Konak-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.